Cop250gW

Thuốc trừ bệnh xuất xứ Châu Âu
Copforce Blue 51WP

Tên thương mại: Copforce Blue 51WP
Thành phần: Zineb 34% + Copper Oxychloride 17%
Quy cách:
_ Gói 30gr (trắng), thùng 400 gói (4 hộp x 100 gói x 30g) (Xem nhãn)
_ Chai 45g, thùng 150 chai (Xem Chai)

_ Gói 50gr, thùng 200 gói (4 hộp x 50 gói x 50g) (nhãn mới)
_ Gói 100gr, thùng 100 gói (4 hộp x 25 gói x 100g) (Xem nhãn)
_ Gói 500gr, thùng 20 gói (10 hộp x 2 gói x 500g) (Xem nhãn)

_ Chai 100gr, thùng 100 chai (Xem chai (Nhãn HT)  (Nhãn MA)  (Nhãn Chanh)  (Nhãn Cam Vải)

_ Chai 250gr, thùng 40 chai (Xem nhãn) (Xem chai)
_ Chai 500gr, thùng 20 chai (Xem nhãn) (Xem chai)
_ Chai 1kg, thùng 12 chai (Xem nhãn) (Xem chai)