Xophic 100ml

Thuốc trừ cỏ
Xophic Annong 300EC

 Tên thương mại: Xophic Annong 300EC

Thành phần:

Pretilachlor…. 300g/l(chất diệt cỏ)

Fenchlorim….100g/l(chất an toàn)

 Quy cách:

-Chai 100ml, thùng 100 chai (xem chai)

-Chai 50ml, Thùng 200 chai (xem chai)