31

Thuốc trừ sâu
Perannong 500EC

Tên thương mại: Perannong 500EC
Thành phần: Permethrin………500g/lit
Quy cách: